Wykształcenie
Kazimierz Przełomski jest absolwentem Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii oraz absolwentem studiów podyplomowych (kierunek ekonomii rozwoju) Uniwersytetu Północnego Londynu. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne, min. z zakresu finansowania projektów, zarządzania finansami, rachunkowości finansowej (IFRS / MSSF), zarządzania strategicznego, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Doświadczenie zawodowe:
W 1990 roku Kazimierz Przełomski rozpoczął pracę w KPMG Londyn w dziale usług strategicznych. Od 1992 roku do początku 2000 roku pracował w londyńskim oddziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) specjalizując się w finansowaniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych. Projekty realizowane w EBOR obejmowały głownie Polskę, Rosję, Kazachstan, Białoruś, jak również Kraje Nadbałtyckie, Gruzję i Ukrainę.
Od 2000 roku Kazimierz Przełomski pracował w Polsce w roli dyrektora finansowego dla spółek giełdowych: Stalexport S.A. (2000-2001) jako Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Ciech S.A. (2002-2008) jako Dyrektor Finansowy, a następnie Członek Zarządu, Selena FM S.A. (2009-2015) jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy. W roli Dyrektora Finansowego był odpowiedzialny za tworzenie strategii finansowych oraz bieżące zarządzanie finansami spółek i grup kapitałowych.  Podejmował się licznych projektów mających na celu wzrost wartości spółki, min. przygotowanie i przeprowadzenie procesu IPO w Ciech S.A. i realizacji programu akwizycji i programów integracji nowo nabytych spółek. W Grupie Selena współuczestniczył w realizacji strategii międzynarodowego rozwoju Grupy w procesie pozyskania nowych podmiotów, wejściu na nowe rynki i rozwoju produktowego.
Kazimierz Przełomski posiada doświadczenie branżowe w przemyśle ciężkim – stalowym, górniczym i chemicznym, infrastrukturze kolejowej, drogowej i portowej, chemii materiałów budowlanych, przemyśle części motoryzacyjnych, bankowości inwestycyjnej, doradztwie strategicznym oraz transakcyjnym.

Kazimierz Przełomski dołączył do Grupy Zetkama w roli dyrektora finansowego od 1 lipca 2015.  

Kazimierz Przełomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki MANGATA HOLDING S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.