STRATEGIA ESG

Strategia ESG Mangata Holding na lata 2024 – 2030 jest elementem realizacji misji i wizji Grupy, ściśle powiązanym ze strategią biznesową. Kluczowym punktem styku pomiędzy Strategią ESG a naszą strategią biznesową są projekty inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata, które będą wspierać dalszy rozwój naszej Grupy, a jednocześnie pozwolą ograniczyć nasz wpływ na klimat i środowisko. Strategia ESG jest odpowiedzią Grupy na zmieniające się warunki funkcjonowania współczesnego biznesu, w którym zrównoważony rozwój odgrywa fundamentalną rolę przy planowaniu i raportowaniu działalności przedsiębiorstw.

Podstawą do wypracowania naszej Strategii ESG była ocena materialności przeprowadzona zgodnie z wprowadzanymi przez UE regulacjami dot. raportowania niefinansowego, uwzględniająca m.in. perspektywę interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach analizy określiliśmy istotne dla Grupy czynniki ESG i uwzględniliśmy inicjatywy ukierunkowane na dostosowanie Grupy do nowych wymogów.

Mangata Holding zdefiniowała nadrzędne cele w ramach trzech filarów zrównoważonego rozwoju:

 

Budując Strategię ESG, Mangata Holding określiła swoje aspiracje w ramach trzech filarów oraz wypracowała cele strategiczne i inicjatywy, których wdrożenie zapewni skuteczną realizację Strategii ESG. Zakres podejmowanych działań jest również spójny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i stanowi ich wsparcie.