Doskonałość procesowa i operacyjna

Wprowadzamy model zarządzania Grupą, zgodny z wiodącymi standardami rynkowymi, zapewniający odporność Grupy na ryzyka ESG. Zagadnienia ESG uwzględniane będą w każdym istotnym obszarze naszej działalności.

G1 Dopasowanie modelu zarządzania Grupą do wiodących praktyk rynkowych

Zamierzamy dostosować nasz model zarządzania i nasze polityki w Grupie do wiodących standardów rynkowych, co pozwoli nam lepiej reagować na dzisiejsze dynamiczne zmiany na rynku związane z zieloną transformacją gospodarki i lepiej odpowiadać na potrzeby naszych interesariuszy. Jednym z naszych priorytetów będzie wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem ESG, co zwiększy odporność naszej organizacji na nowe wyzwania. Zamierzamy budować kulturę korporacyjną opartą na odpowiedzialności i zaufaniu. Ważnym działaniem w tym zakresie będzie wdrożenie anonimowego systemu zgłaszania nieprawidłowości w naszej organizacji w celu zapewnienia ochrony sygnalistów.

G2 Wdrożenie zarządzania obszarem ESG w Grupie

Zagadnienia związane z ochroną klimatu i środowiska, odpowiedzialnością społeczną i doskonałością organizacyjną są dla nas bardzo ważne, dlatego zamierzamy usystematyzować procesy związane z zarządzaniem ESG, ujednolicić polityki w odniesieniu do istotnych zagadnień, a także rozpocząć stały aktywny dialog z naszymi interesariuszami. Już dzisiaj rozpoczynamy proces dostosowania do dyrektywy CSRD, tak aby wraz z wejściem w życie jej wymagań dostarczać w naszych raportach niefinansowych informacji najwyższej jakości.

Za całościowy nadzór nad kwestiami ESG w naszej Grupie odpowiedzialny będzie jeden z członków Zarządu. W kolejnych latach planujemy wdrożenie mechanizmów płacowych wiążących wynagrodzenia kadry zarządzającej ze wskaźnikami efektywności w obszarze ESG.

G3 Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości

Jesteśmy świadomi, że nasz wpływ na środowisko, klimat i społeczności nie zamyka się w granicach Grupy Mangata, w związku z tym zamierzamy wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu wartości i zacieśnić w tym zakresie współpracę z naszymi dostawcami.

 

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ