Wyniki skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE ROK
20112012201320142015201620172018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów239169277169291871306335377137568251617482702823
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3287729122296843426938420564595586863281
Zysk (strata) brutto3260627579295193591737932552474889162557
Zysk (strata) netto2799222883255782985733490450074107856777
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2637022663254282962433368448914162454673
Profit (loss) attributable to minority shareholders1 622220150233122116-5462104
Aktywa razem212455225084237533297849538601621799693396722851
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1042439555083216108756172908212413275275317953
Zobowiązania długoterminowe457283135822029386098644297815114233142630
Zobowiązania krótkoterminowe5851564192611877014786466114598161042175323
Kapitał własny108212129534154317189093365693409386418121404898
Kapitał zakładowy9819819819811335133513351335
Liczba akcji49041504904150490415049041506676854667685466768546676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję0000005,209,00

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWEROK
20112012201320142015201620172018
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto11,70%8,26%8,76%9,7%8,7%7,92%6,7%8,10%
Wskaźnik płynności bieżącej1,501,541,702,022,102,031,691,59
Wskaźnik ogólnego zadłużenia49,07%42,45%35,03%36,9%32,1%34,16%39,7%44,0%
Wskaźnik rentowności na aktywach13,08%10,17%10,77%9,9%6,2%7,24%5,90%7,90%

 

Prognoza wyników finansowych na 2019 rok Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A.:

  • przychody ze sprzedaży – 731 mln zł
  • EBITDA – 99 mln zł
  • zysk netto – 52 mln zł