Wyniki skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE ROK
20122013201420152016 2017201820192020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów277169291871306335377137568251617482702823675759566137
Zysk (strata) na działalności operacyjnej291222968434269384205645955868632816451839978
Zysk (strata) brutto275792951935917379325524748891625576012039747
Zysk (strata) netto228832557829857334904500741078567775053734543
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego226632542829624333684489141624546734942533862
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym220150233122116-54621041112681
Aktywa razem225084237533297849538601621799693396722851733049730980
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9555083216108756172908212413275275317953314273290730
Zobowiązania długoterminowe3135822029386098644297815114233142630150619145683
Zobowiązania krótkoterminowe64192611877014786466114598161042175323163654145047
Kapitał własny129534154317189093365693409386418121404898418776440250
Kapitał zakładowy981981981133513351335133513351335
Liczba akcji490415049041504904150667685466768546676854667685466768546676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję000005,209,004,54,5
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE
ROK
20122013201420152016 2017201820192020
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto8,26%8,76%9,7%8,7%7,92%6,7%8,10%7,50%6,10%
Wskaźnik płynności bieżącej1,541,702,022,102,031,691,591,561,70
Wskaźnik ogólnego zadłużenia42,45%35,03%36,9%32,1%34,16%39,7%44,0%42,9%39,8%
Wskaźnik rentowności na aktywach10,17%10,77%9,9%6,2%7,24%5,90%7,90%6,90%4,70%

 

PROGNOZA 2021
Przychody ze sprzedaży659 mln PLN
EBITDA94 mln PLN
Zysk netto43 mln PLN