Wyniki skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE ROK
2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 277169 291871 306335 377137 568251 617482 702823 675759 566137
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29122 29684 34269 38420 56459 55868 63281 64518 39978
Zysk (strata) brutto 27579 29519 35917 37932 55247 48891 62557 60120 39747
Zysk (strata) netto 22883 25578 29857 33490 45007 41078 56777 50537 34543
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 22663 25428 29624 33368 44891 41624 54673 49425 33862
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 220 150 233 122 116 -546 2104 1112 681
Aktywa razem 225084 237533 297849 538601 621799 693396 722851 733049 730980
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95550 83216 108756 172908 212413 275275 317953 314273 290730
Zobowiązania długoterminowe 31358 22029 38609 86442 97815 114233 142630 150619 145683
Zobowiązania krótkoterminowe 64192 61187 70147 86466 114598 161042 175323 163654 145047
Kapitał własny 129534 154317 189093 365693 409386 418121 404898 418776 440250
Kapitał zakładowy 981 981 981 1335 1335 1335 1335 1335 1335
Liczba akcji 4904150 4904150 4904150 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję 0 0 0 0 0 5,20 9,00 4,5 4,5
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE
ROK
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 8,26% 8,76% 9,7% 8,7% 7,92% 6,7% 8,10% 7,50% 6,10%
Wskaźnik płynności bieżącej 1,54 1,70 2,02 2,10 2,03 1,69 1,59 1,56 1,70
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 42,45% 35,03% 36,9% 32,1% 34,16% 39,7% 44,0% 42,9% 39,8%
Wskaźnik rentowności na aktywach 10,17% 10,77% 9,9% 6,2% 7,24% 5,90% 7,90% 6,90% 4,70%

 

PROGNOZA 2021
Przychody ze sprzedaży 730 mln PLN
EBITDA 110 mln PLN
Zysk netto 56 mln PLN