Wyniki skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE ROK
20122013201420152016 201720182019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów277169291871306335377137568251617482702823675759
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2912229684342693842056459558686328164518
Zysk (strata) brutto2757929519359173793255247488916255760120
Zysk (strata) netto2288325578298573349045007410785677750537
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2266325428296243336844891416245467349425
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym220150233122116-54621041112
Aktywa razem225084237533297849538601621799693396722851733049
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9555083216108756172908212413275275317953314273
Zobowiązania długoterminowe3135822029386098644297815114233142630150619
Zobowiązania krótkoterminowe64192611877014786466114598161042175323163654
Kapitał własny129534154317189093365693409386418121404898418776
Kapitał zakładowy98198198113351335133513351335
Liczba akcji49041504904150490415066768546676854667685466768546676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję000005,209,004,5

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

20122013201420152016201720182019
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto8,26%8,76%9,7%8,7%7,92%6,7%8,10%7,50%
Wskaźnik płynności bieżącej1,541,702,022,102,031,691,591,56
Wskaźnik ogólnego zadłużenia42,45%35,03%36,9%32,1%34,16%39,7%44,0%42,9%
Wskaźnik rentowności na aktywach10,17%10,77%9,9%6,2%7,24%5,90%7,90%6,90%