Wyniki skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE ROK
2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 291871 306335 377137 568251 617482 702823 675759 566137 791022
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29684 34269 38420 56459 55868 63281 64518 39978 91903
Zysk (strata) brutto 29519 35917 37932 55247 48891 62557 60120 39747 88054
Zysk (strata) netto 25578 29857 33490 45007 41078 56777 50537 34543 71625
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 25428 29624 33368 44891 41624 54673 49425 33862 70231
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 150 233 122 116 -546 2104 1112 681 1394
Aktywa razem 237533 297849 538601 621799 693396 722851 733049 730980 855841
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83216 108756 172908 212413 275275 317953 314273 290730 371967
Zobowiązania długoterminowe 22029 38609 86442 97815 114233 142630 150619 145683 128975
Zobowiązania krótkoterminowe 61187 70147 86466 114598 161042 175323 163654 145047 242992
Kapitał własny 154317 189093 365693 409386 418121 404898 418776 440250 483874
Kapitał zakładowy 981 981 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335
Liczba akcji 4904150 4904150 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję 0 0 0 0 5,20 9,00 4,5 4,5 4,5

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE ROK
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 8,76% 9,7% 8,7% 7,92% 6,7% 8,10% 7,50% 6,10% 9,10%
Wskaźnik płynności bieżącej 1,70 2,02 2,10 2,03 1,69 1,59 1,56 1,70 1,50
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 35,03% 36,9% 32,1% 34,16% 39,7% 44,0% 42,9% 39,8% 43,5%
Wskaźnik rentowności na aktywach 10,77% 9,9% 6,2% 7,24% 5,90% 7,90% 6,90% 4,70% 8,40%