Jacek Osowski

Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Wykształcenie

Pan Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość). W latach 2005-2006 uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Ponadto posiada licencję doradcy inwestycyjnego, certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) oraz uzyskał wpis na listę Biegłych Rewidentów.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Jacek Osowski jest doradcą inwestycyjnym oraz biegłym rewidentem posiadającym bogate doświadczenie w zakresie budowania strategii inwestycyjnych i prowadzenia transakcji kapitałowych. Od kilkunastu lat jest aktywnym członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych.

Doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania zdobywał pracując w licznych podmiotach z branży finansowej, w tym jako doradca inwestycyjny w Millennium Dom Maklerski S.A. (2001-2003), analityk w TP Invest S.A. (2003-2004) oraz jako zastępca dyrektora, kierownik i doradca inwestycyjny w PZU Asset Management S.A./PZU Życie S.A.(2004-2007). W latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IPOPEMA TFI S.A., następnie pracował jako zastępca dyrektora Biura Skarbnika w PZU S.A./PZU Życie S.A., a w latach 2009-2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, CIO, dyrektora w PZU Asset Management S.A. Ponadto zasiadał w zarządzie spółki Famur S.A. Prowadził również działalność doradczą w zakresie strategii, organizacji i wyceny, w tym zasiadając w zarządach spółek.

Obecnie Pan Jacek Osowski jest przewodniczącym Rad Nadzorczych Develia S.A. oraz Ferro S.A., a także członkiem Rad Nadzorczych Tarczynski S.A. oraz Selvita S.A.

 

Pan Jacek Osowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie złożone przez Pana Jacka Osowskiego stanowi załącznik do raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniu w trybie pisemnym w dniu 21 grudnia 2023 r. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Jacka Osowskiego na Członka Komitetu Audytu.

Oświadczenie