Publiczna oferta akcji 2005

Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego
W dniu 28 lutego 2005 roku zostały złożone wnioski do Giełdy Papierów Wartościowych S.A.: o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3 904 150 akcji serii A, akcji serii B i akcji serii C, oraz o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do 850 000 nowych akcji serii C. W dniu 1 marca 2005 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do 850 000 nowych akcji serii C.
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji i PDA
Uchwałą Nr 82 /2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 2 marca 2005 r., Zarząd Giełdy dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
– 2 101 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 952 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 850 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Przyjęcie do KDPW akcji serii A i B oraz PDA serii C
Na mocy Uchwały Nr 137/05 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z dnia 2 marca 2005 r., zostało przyjętych do KDPW:
– 3 054 150 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki, nadano im kod
  PLZTKMA00017,
– 850 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, nadano im kod
  PLZTKMA00025.
Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA
Uchwałą Nr 83 /2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 2 marca 2005 r., w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym PDA Spółki, Zarząd Giełdy postanowił na podstawie uchwały Nr 82/2005, wprowadzić z dniem 4 marca 2005 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 850.000 PDA, oznaczonych przez KDPW kodem PLZTKMA00025. Były one notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ZETKAMA-PDA i oznaczeniem ZKAA.
Rejestracja akcji serii C w KDPW
Po zarejestrowaniu przez KRS, podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C, dnia 22 kwietnia 2005 r., KDPW podjął uchwałę Nr 233/05 na mocy której z dniem 29 kwietnia 2005 roku 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C zostało przyjętych do KDPW, i oznaczonych kodem PLZTKMA00017.
Ostatni dzień notowań PDA serii C oraz wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu giełdowego
W dniu 25 kwietnia 2005 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 139/2005 wyznaczył dzień 28 kwietnia 2005r. ostatnim dniem notowań 850 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.
Ponadto w dniu 25 kwietnia 2005 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 140/2005 postanowił wprowadzić z dniem 29 kwietnia 2005 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3 904 150 akcji zwykłych na okaziciela Spółki ZETKAMA w tym:
– 2 101 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 952 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Pierwsze notowanie akcji Spółki serii A,B i C, odbyło się na sesji giełdowej w dniu 29 kwietnia 2005r. Akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ZETKAMA i oznaczeniem „ZKA”.