Publiczna oferta akcji 2007

Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zetkama.

W dniu 28 maja 2007 roku, w ramach ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ Spółka Akcyjna, notowanych na GPW zawarto transakcje na 1 952 132 (milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwie) sztuki akcji.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zetkama S.A.

Przedmiotem wezwania są akcje zwykłe na okaziciela oznaczone w KDPW kodem papierów wartościowych ISIN – PLZTKMA00017. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Realizacja wezwania jest wynikiem zawartej umowy pomiędzy Central Europe Valves LLC z siedzibą Wilmington USA (sprzedający), a AVALLON MBO S.A. (kupujący) w kwestii sprzedaży pakietu 50,001% akcji Spółki.

AVALLON MBO S.A. skorzystała z przysługującego mu prawa i zaprosiła do uczestnictwa w wezwaniu inne podmioty:
– Kuźnię Polską Sp. z o. o. – spółka portfelowa AVALLON MBO,
– osoby fizyczne: Jana, Tomasza, Macieja, Jakuba, Sebastiana Jurczyków –
akcjonariusze AVALLON MBOS.A.
– członków Zarządu Spółki ZETKAMA S.A.