Polityka Dywidendowa Mangata Holding S.A.

9 sierpnia 2017 r. Zarząd Mangaty poinformował (RB 26 _1217) o przyjęciu Polityki Dywidendowej Mangata Holding S.A., która stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy kwotą dywidendy wypłacaną na rzecz akcjonariuszy Spółki, a możliwością wykorzystywania przez Spółkę wypracowanych przez nią środków w celu prowadzenia zrównoważonej i efektywnej polityki dalszego rozwoju.

Polityka dywidendowa zakłada, że w okresie nie krótszym niż 5 lat, Zarząd Mangata Holding S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę części zysku wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. Kwota zysku, rekomendowana przez Zarząd Mangata Holding S.A. do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki, będzie w każdym wypadku uwzględniała:

  • aktualne potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. wynikające z realizacji strategii rozwoju Grupy, zakładającej zarówno rozwój organiczny, jak i ewentualne procesy akwizycyjne w ramach Grupy,
  • aktualną sytuację finansową Spółki, a także
  • uwarunkowania rynkowe.

W zależności od analizy wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja Zarządu Mangata Holding S.A. dotycząca wypłaty przez Spółkę zysku może być różna w kolejnych latach obrotowych. Zarząd Mangata Holding S.A. będzie dokonywał systematycznej rewizji założeń polityki dywidendowej.

 

Dzień dywidendy Data dywidendy Wartość dywidendy na akcję (PLN) Kwota dywidendy (PLN) 
20.06.2023 27.06.2023 9,00 60.091.686,00
25.05.2022 03.06.2022 4,80 32.048.899,20
16.06.2021 23.06.2021 4,50 30.045.843,00
03.07.2019 31.07.2019 4,50 30.045.843,00
23.07.2018 06.08.2018 9,00 60.091.686,00