Michał Zawisza

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Michał Zawisza jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim, studiów
doktoranckich na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej
II stp. w Łodzi. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresy finansów, strategii, doradztwa
inwestycyjnego, zintegrowanych systemów informatycznych oraz zarządzania (ICAN).

Doświadczenie zawodowe:

Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej
ŁÓDŹ Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za
inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 19992001 pełnił funkcję
dyrektora ds. strategii i rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za
restrukturyzację spółki i projekty strategiczne. W roku 2001, jako wspólnik założyciel, powołał do
życia AVALLON Sp. z o.o. (podmiot zrządzający funduszami private equity) sprawując w latach 2001
2018 funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2007 roku partner członek komitetów inwestycyjnych, w
funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II. W latach 20072020
przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. zaangażowany w realizację strategii
akwizycyjnej holdingu. W latach 20202022 członek zarządu Mangata Holding S.A. Od 2018 roku
współtwórca LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o. multifamily office o charakterze inwestycyjnym.
Jako inwestor, zrealizował ponad 20 transakcji wykupów spółek z uczestnictwem kapitałowym
menedżerów (transakcje management buyout / buyin). Przewodniczący i członek rad nadzorczych
wielu spółek, w tym spółek giełdowych.

Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Biznesu przy Wydziale Ekonomiczno
Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz inicjator powołania Centrum Badania Inwestycji
Kapitałowych przy Instytucie Gospodarki Międzynarodowej UŁ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Muzycznego Dzieci i Młodzieży PIANO w Zgierzu.

Pan Michał Zawisza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


 

Oświadczenie