Michał Zawisza

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Strategii

Wykształcenie:

Michał Zawisza jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stp. w Łodzi. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresy finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych systemów informatycznych oraz zarządzania (ICAN).

Doświadczenie zawodowe:

Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne. W roku 2001, jako wspólnik założyciel, powołał do życia  AVALLON Sp. z o.o. (podmiot zrządzający funduszami private equity) sprawując w latach 2001-2018 funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2007 roku partner – członek komitetów inwestycyjnych, w funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II. W latach 2007-2020 przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. zaangażowany w realizację strategii akwizycyjnej holdingu. Od 2018 roku współtwórca LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o. multi-family office o charakterze inwestycyjnym. Jako inwestor, zrealizował ponad 20 transakcji wykupów spółek z uczestnictwem kapitałowym menedżerów (transakcje management buy-out / buy-in). Przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek giełdowych.

Działalność społeczna:

Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Biznesu przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz inicjator powołania Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych przy Instytucie Gospodarki Międzynarodowej UŁ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Muzycznego Dzieci i Młodzieży PIANO w Zgierzu.

Michał Zawisza  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki MANGATA HOLDING S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.