Wyniki skonsolidowane

 

WYBRANE DANE FINANSOWEROK
2011201220132014201520162017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów239169277169291871306335377137568251617482
Zysk (strata) na działalności operacyjnej32877291222968434269384205645955868
Zysk (strata) brutto32606275792951935917379325524748891
Zysk (strata) netto27992228832557829857334904500741078
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego26370226632542829624333684489141624
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym1 622220150233122116-546
Aktywa razem212455225084237533297849538601621799693396
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1042439555083216108756172908212413275275
Zobowiązania długoterminowe457283135822029386098644297815114233
Zobowiązania krótkoterminowe5851564192611877014786466114598161042
Kapitał własny108212129534154317189093365693409386418121
Kapitał zakładowy981981981981133513351335
Liczba akcji4904150490415049041504904150667685466768546676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję0000005,20

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWEROK
2011201220132014201520162017
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto11,70%8,26%8,76%9,7%8,7%7,92%6,7%
Wskaźnik płynności bieżącej1,501,541,702,022,102,031,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia49,07%42,45%35,03%36,9%32,1%34,16%39,7%
Wskaźnik rentowności na aktywach13,08%10,17%10,77%9,9%6,2%7,24%5,9%

 

Prognoza wyników finansowych na 2018 rok Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A.:

  • przychody ze sprzedaży – 694,4 mln zł
  • EBITDA – 98,3 mln zł
  • zysk netto – 51,4 mln zł