Społeczna odpowiedzialność biznesu

SYNERGIA IDEI WSPARCIA I DZIAŁAŃ CHARYTATYWNYCH W RAMACH SPÓJNEJ POLITYKI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z fundamentów kultury biznesowej MANGATY, która w swych działaniach uwzględnia preferencje i priorytety interesariuszy. Głębokie zrozumienie idei CSR oraz świadoma polityka sponsoringowa i charytatywna to odpowiedzialne wspieranie projektów społecznych, kulturalnych oraz sportowych. MANGATA wspiera także inicjatywy o innym charakterze, biorąc pod uwagę specyfikę regionalną oraz potrzeby lokalnej społeczności.

IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Idea społecznej odpowiedzialności MANGATY opiera się na ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań w obszarze wsparcia. W tym celu pielęgnuje partnerskie relacje z innymi firmami i organizacjami non-profit, które podobnie postrzegają istotę CSR. Dzięki tej synergii, kooperacji i zrozumieniu lokalnych potrzeb, wszystkie strony dzielą się swoim know-how oraz tworzą kolejne inicjatywy.

WIELOKIERUNKOWE WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH

W ramach polityki sponsoringowej i charytatywnej MANGATA wspiera finansowo lokalne inicjatywy w dziedzinach kultury, sztuki, sportu, edukacji oraz ochrony zdrowia i środowiska. Niezmiennie szczególne miejsce w polityce CSR MANGATY zajmują potrzeby najmłodszych i najbardziej  potrzebujących.

MANGATA  w ramach projektów wspiera działania władz lokalnych, instytucji pożytku publicznego oraz inicjatywy prywatne. MANGATA inwestuje w sport oraz wszelkie przejawy kreatywności społecznej, które przyczyniają się do rozwoju regionów.

DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE I DORAŹNE

MANGATA wspiera zarówno długofalowe projekty, jaki i działania o charakterze doraźnym. Ich cel i zasadność zawsze poddaje wnikliwej analizie oraz weryfikacji doświadczonych ekspertów. MANGATA  docenia także fakt, że założone cele udaje się realizować dzięki mieszkańcom, którzy są jednocześnie pracownikami spółki. Warto dodać, że MANGATA zawsze pozostaje otwarta na nowe projekty, które podnoszą jakość życia mieszkańców i przekładają się na wzrost atrakcyjności regionów, w których działa.

Wspierając  aktywność   lokalnych społeczników MANGATA zaangażowała się w realne wsparcie Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu – stowarzyszenia, które  inicjuje liczne projekty mające na celu wsparcie społeczności lokalnych.

Dzięki profesjonalizmowi  i otwartości personelu Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu MANGATA uczestniczy w kolejnych projektach, a także  korzysta z ich wiedzy i doświadczenia rozważając  wsparcie we wszystkich spółkach Holdingu.

http://niepelnosprawniustron.pl