CSR

SYNERGIA IDEI POMOCNICZOŚCI I DZIAŁAŃ CHARYTATYWTNYCH W RAMACH SPÓJNEJ POLITYKI ODPOWIEDZIALNEGO BINZESU

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z fundamentów kultury biznesowej Spółki MANGATA, która w swych działaniach uwzględnia preferencje i priorytety interesariuszy. Głębokie zrozumienie idei CSR oraz świadoma polityka sponsoringowa i charytatywna kreowana przez MANGATĘ ma na celu odpowiedzialne wspieranie projektów społecznych, kulturalnych oraz sportowych. Spółka wspiera także inicjatywy o innym charakterze biorąc pod uwagę szeroko rozumianą specyfikę regionalną i potrzeby lokalnej społeczności.

IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Idea społecznej odpowiedzialności Holdingu opiera się na ciągłym poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze pomocniczości w partnerstwie z innymi firmami oraz organizacjami non-profit. Dzięki zaangażowaniu, zrozumieniu lokalnych potrzeb oraz partnerskiej kooperacji wszystkie strony dzielą się swoim know-how, tworząc kolejne społecznie inicjatywy.

WIELOKIERUNKOWE WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH I MAŁYCH OJCZYZN

W ramach polityki sponsoringowej i charytatywnej, MANGATA wspiera finansowo lokalne inicjatywy w dziedzinach kultury, sztuki, sportu, edukacji, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia. Szczególne miejsce w polityce odpowiedzialnego biznesu Spółki zajmują potrzeby najmłodszych i najbardziej  potrzebujących.

Grupa MANGATA HOLDING wspiera liczne projekty popierając  działania władz lokalnych i instytucji pożytku publicznego oraz prywatne inicjatywy. Spółka inwestuje w sport oraz wszelkie przejawy kreatywności społecznej, która realnie przyczynia się do rozwoju małych ojczyzn i  regionów, w których działa Grupa.

DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE I DORAŹNE

MANGATA wspiera zarówno długofalowe projekty, jaki i działania o charakterze doraźnym, których cel i zasadność poddaje wnikliwej analizie oraz weryfikacji doświadczonych ekspertów.

Grupa  docenia fakt, że to dzięki mieszkańcom, będącym pracownikami spółek, możliwy jest ciągły rozwój i realizacja założonych celów. Tym samym wsparcie inicjatyw lokalnych stanowi wyraz wdzięczności oraz dowód uznania zaangażowania mieszkańców w stałe umacnianie pozycji tych spółek i całej Grupy. Jednocześnie Spółka pozostaje otwarta na nowe projekty i inicjatywy, które podnoszą jakość życia mieszkańców oraz przekładają się na wzrost atrakcyjności regionów w których działa.

 

 

POLITYKA CSR