Podsumowanie 2017 roku

Mangata Holding  w 2017 roku realizowała w stosunku do podmiotów zależnych funkcje korporacyjne w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego oraz zadania dalszej integracji spółek zależnych w Grupie.  Holding rozpoczął także działania w celu ustalenia wspólnej polityki personalnej dla Holdingu.  Kontynuował projekty w obszarze optymalizacji i doskonalenia efektywności w procesach operacyjnych, zmierzające do dalszej poprawy marżowości prowadzonych biznesów i lepszego zorientowania na potrzeby klienta.

W 2017 roku Holding prowadził dalsze działania reorganizacyjne. W segmencie armatury i odlewów  sfinalizowany został proces połącznia dwóch podmiotów , w wyniku czego skoncentrowana została działalność z zakresu produkcji armatury w jednym podmiocie gospodarczym (Zetkama Sp. z o.o.) z utrzymaniem dwóch lokalizacji produkcyjnych (Ścinawka Średnia oraz Sosnowiec). W ramach reorganizacji połączonych spółek osiągane są synergie między innymi w obszarze zarządzania, produkcji i sprzedaży. W obszarze pozaprodukcyjnym na skutek połącznia(Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o. oraz Siskin 5 Sp. z o. o S.K.A.) powstał jeden podmiot  – Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o. zajmujący się obsługą majątku nieprodukcyjnego w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz wynajmu powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych.

W minionym roku miała miejsce istotna zmiana w akcjonariacie, dotychczasowy większościowy właściciel dokonał konsolidacji pakietu akcji Mangata Holding S.A., koncentrując akcje w jednym podmiocie – Capital MBO spółka akcyjna sp.k., która stała się posiadaczem 66% akcji spółki. Właściciele podtrzymali zamiar długoterminowej inwestycji. W ramach budowania dalszej strategii rozwoju i odpowiadając na oczekiwania akcjonariuszy Zarząd Holdingu wprowadził politykę dywidendową jako element zapewnienia równowagi pomiędzy kwotą dywidendy wypłacaną na rzecz akcjonariuszy Spółki, a możliwością wykorzystywania przez Spółkę wypracowanych przez nią środków w celu prowadzenia zrównoważonej i efektywnej polityki dalszego rozwoju. Polityka dywidendowa zakłada, że w okresie nie krótszym niż 5 lat, Zarząd Mangata Holding S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę części zysku wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. Zarząd podczas konferencji wynikowej podtrzymał zamiar rekomendowania dywidendy za 2017 rok.

W ujęciu obszarów biznesowych holdingu, w roku 2017 sytuacja rynkowa była zróżnicowana zarówno w poszczególnych segmentach, jak i na kluczowych rynkach.  W 2017 roku Grupa odczuła znaczący wzrost cen zakupu głównych surowców i podstawowych materiałów produkcyjnych we wszystkich segmentach działalności. Niższy poziom inwestycji i produkcji w branży budowlano-montażowej w Polsce w pierwszym półroczu 2017 roku przełożył się na brak realizacji oczekiwanych przychodów ze sprzedaży w segmencie armatury przemysłowej i elementów złącznych. Przesunięcia w realizacji projektów z branży automotive miały wpływ na niższe od oczekiwanych wyniki sprzedaży segmentu podzespołów dla motoryzacji. Znacząco niższe od planowanych wyniki działalności spółki zależnej Techmadex S.A. spowodowane były niższymi od zakładanych przychodami z tytułu realizowanych kontraktów. W roku 2017, podobnie jak inne przedsiębiorstwa w Polsce, Grupa Mangata Holding odnotowała niekorzystną sytuację na rynku pracy i stopniowy wzrost wynagrodzeń.

W 2017 roku Grupa MANGATA Holding osiągnęła przychody w wysokości 617 482 tys. PLN i jest to wynik o 9% lepszy w stosunku do roku 2016 (568 251 tys. PLN). Satysfakcjonujący i stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży Holding odnotował w segmencie automatowe, gdzie dzięki realizacji nowych projektów i sprzyjającej koniunkturze dobrze wykorzystał potencjał rynkowy. Sprzedaż tego segmentu wzrosła o 15% i na koniec roku 2017 stanowiła 54% udziału w sprzedaży ogółem Grupy. Segment armatury przemysłowej osiągnął sprzedaż porównywalną do roku 2016. Wzrost sprzedaży zanotowano w obszarze armatury własnej i towarów. Niższa w stosunku do planu sprzedaż odlewów była efektem problemów technicznych z obecną infrastrukturą odlewni. Realizacja części zamówień przesunięta została na rok 2018. Segment armatury zrealizował wyższą niż w roku 2016 sprzedaż na rynkach eksportowych (przede wszystkim na rynku rosyjskim) co pozwoliło zniwelować niższą sprzedaż krajową. W obszarze automatyki przemysłowej, gdzie działa spółka Techmadex, nie zrealizowano części zaplanowanych na rok 2017 kontraktów.  Segment elementów złącznych odnotował  wyższą sprzedaż do firm działających w sektorze kolejowym a niższą w branży górniczej. Na rok 2018 zakładany jest wzrost sprzedaży wynikający z planów modernizacji traktów kolejowych. Sprzedaż segmentu ogółem była  na porównywalnym poziomie rdr.

Wynik EBITDA Grupy za rok 2017 wyniósł 82 746 tys. PLN. Zysk netto za rok 2017 wyniósł 41 078 tys. PLN. Rentowność mierzona wskaźnikiem EBITDA została osiągnięta na poziomie 13,4%,
a rentowność netto na poziomie 6,7%.

W roku 2017 Grupa zrealizowała inwestycje na poziomie około 64 mln PLN. Dotyczyły one inwestycji o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym oraz zakupu nowych centrów obróbczych, nowego pieca do obróbki na ciepło oraz linii produkcyjnych dla klientów z branży automotive. W latach 2016-2017 poniesiono również nakłady związane z wprowadzeniem nowoczesnych systemów ERP. Na rok 2018 Spółki Grupy zaplanowały inwestycje na poziomie 75 mln PLN. Kluczowe kierunki inwestycje zakładają automatyzację i robotyzację linii produkcyjnych, rozbudowę potencjału działu R&D, ciągłą optymalizację procesów produkcyjnych oraz wzrost jakości oferowanych wyrobów.

W 2018 roku celem Holdingu będzie dalszy rozwój. Wzrost wartości Grupy będzie następował poprzez rozwój organiczny z wykorzystaniem istniejącego potencjału produkcyjnego spółek, dodatkowe projekty rozwojowe szczególnie w segmencie automotive, integrację podmiotów tworzących Grupę oraz akwizycje.

PROGNOZY

Mangata Holding S.A. opublikowała prognozy na 2018 rok.

Przychody ze sprzedaży 694,4 mln PLN
EBITDA 98,3 mln PLN
Zysk netto 51,4 mln PLN

przy następujących założeniach:

  • utrzymania się korzystnej koniunktury oraz wdrożenia nowych projektów rozwojowych w segmencie automotive;
  • korzystnej koniunktury w obszarze armatury i elementów złącznych (branża kolejnictwa) na rynku krajowym;
  • oraz utrzymanie korzystnej koniunktury na rynkach zagranicznych; oraz średnioroczny kurs EUR na poziomie 4,20 PLN.

Spółka szacuje, że I kwartał jest zgodny z budżetem,  zaprezentowana prognoza roczna w opinii Zarządu jest niezagrożona.