Wyniki Mangata Holding za III kwartały 2023 r.

Mangata Holding po trzech kwartałach 2023 r. zaraportowała 748,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 6,3% rdr. Z uwagi na obniżony popyt rynkowy wszystkie trzy kluczowe segmenty Grupy odnotowały spadek przychodów. Wpływ na zaprezentowane wartości przychodów ze sprzedaży miała również presja cenowa (wynikająca z niższych cen surowców i materiałów oraz obniżonych dodatków energetycznych zwłaszcza gazowych), a także niższe poziomy kursów walut. Rentowność na sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 21,2%. Wynik EBITDA Grupy za trzy kwartały 2023 r. wyniósł 100,1 mln zł wobec 133,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. Natomiast zysk netto w okresie styczeń-wrzesień br. wyniósł 49,4 mln zł, co oznacza spadek o 39,2% rdr.

Zaprezentowane wyniki są efektem presji niższego popytu na rynku. Należy też zwrócić uwagę na bardzo wysoką bazę odniesienia z roku 2022. Analogiczny okres w ubiegłym roku był dla holdingu rekordowy. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu doświadczyliśmy niższych wolumenowo poziomów sprzedaży, których spadek szczególne dał się odczuć w drugim i trzecim kwartale – stwierdził Leszek Jurasz, prezes zarządu, dyrektor generalny spółki Mangata Holding – Działamy w warunkach szczególnych, niestabilnej gospodarki wynikającej z wysokiej inflacji i zmiennych warunków geopolitycznych. Podejmujemy szereg decyzji mających na celu poprawę efektywności operacyjnej. Dotyczy to połączenia spółek w segmencie podzespołów do motoryzacji oraz procesu reorganizacji w segmencie armatury i automatyki przemysłowej. To wszystko ma podnieść konkurencyjność Grupy i jeszcze lepiej przystosować ją do dynamicznych zmian, jakie zachodzą w światowym przemyśle – dodał prezes.

Holding podtrzymuje oczekiwania dotyczące zamknięcia bieżącego roku, które były komunikowane podczas prezentacji wyników poprzednich kwartałów.
Zakładamy przychody na poziomie ok. 940-960 mln zł, marżę EBITDA 13-14% a marżę zysku netto 6–7% – wskazał Kazimierz Przełomski. Jednocześnie Wiceprezes zasygnalizował – Czynnikami mogącymi wpłynąć na wskazane powyżej poziomy są realizacja założeń sprzedaży – szczególnie „efekt grudnia”, niepewność co do kształtowania się kursów walut – szczególnie EUR i USD, które wpłyną na wyceny rozrachunków w walucie, efekty inicjatywy optymalizacyjnych wdrażane w spółkach oraz ewentualne rekompensaty do cen energii elektrycznej zrealizowane jeszcze w roku 2023.

Pomimo niestabilnego otoczenia zewnętrznego Grupa Mangata Holding po trzech kwartałach br. wypracowała solidne wynik finansowe. W perspektywie najbliższych miesięcy holding oczekuje wpływu kolejnych, sukcesywnie wdrażanych projektów optymalizacyjnych.

Efekty projektów przełożą się także na rok 2024. Spółki Grupy są w trakcie opracowywania budżetów na przyszły rok. Będziemy kontynuować realizację kluczowych założeń strategicznych dla poszczególnych segmentów, a szczególny nacisk będziemy kłaść na optymalne wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych – zapewnił prezes Leszek Jurasz – W dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy wpłynąć może spowolnienie gospodarcze, które coraz wyraźniej widać u naszych partnerów w Europie Zachodniej. Jednym ze sposobów przeciwdziałania negatywnym następstwom globalnego spowolnienia będzie dalsza dywersyfikacja dostawców i zróżnicowanie rynków odbiorców i zleceniodawców. Zarówno w kraju, jak i za granicą – podsumował prezes zarządu.

https://managerplus.pl/mangata-holding-spadek-przychodow-o-63-po-3-kwartalach-2023-r-17997