Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Dnia 9.09.2020 opublikowano wyniki spółki za I półrocze 2020 r. Przychody grupy wyniosły 283 mln zł, a zysk netto 18,8 mln zł.

Pandemia Covid-19 wywiera negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Grupę. Podjęte działania pozwoliły na ograniczenie skali spadku zysku, redukcji zatrudnienia oraz umożliwiły zbudowanie rezerw finansowych w postaci dostępnej gotówki oraz otwartych linii kredytowych.

Perspektywa kolejnego kwartału oraz całego 2020 roku uzależniona jest od dalszego przebiegu pandemii Covid19, od działań podejmowanych przez rządy mających na celu łagodzenie skutków pandemii oraz odbudowy gospodarek poszczególnych państw.

Więcej na: https://mangata.com.pl/wp-content/uploads/raport_po%C5%82roczy_2020.pdf