Publikacja rocznego raportu za 2020 rok

31 marca 2021r. został opublikowany raport roczny 2020. Grupa Kapitałowa Mangata Holding zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 566 mln zł, osiągając wynik EBITDA w kwocie 74 mln zł oraz wypracowała zysk netto na poziomie około 35 mln zł. Dzięki dywersyfikacji segmentowej i rynkowej Grupa osiągnęła stabilny poziom wyników.

Zarząd przedstawił również prognozę na rok 2021 która kształtuje się następująco:

Przychody ze sprzedaży 659 mln PLN
EBITDA 94 mln PLN
Zysk netto 43 mln PLN

 

Holding będzie kontynuował realizację polityki dywidendowej, zarekomendował dywidendę w kwocie 4,50 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Nakłady na inwestycje w Grupie Mangata planowane są w 2021 roku na poziomie 43,5 mln PLN.

Na konferencji wynikowej Zarząd przedstawił także strategie na lata 2021-2025 w której przychody w 2025 roku prognozowane są na poziomie 850-900 mln PLN

Więcej na: https://mangata.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/ oraz https://mangata.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/