INFORMACJE FINANSOWE

WYNIKI SKONSOLIDOWANE

WYBRANE DANE FINANSOWE ROK
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239169 277169

291871

306335

377137

568251 617482
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32877 29122 29684 34269 38420 56459 55868
Zysk (strata) brutto 32606 27579 29519 35917 37932 55247 48891
Zysk (strata) netto 27992 22883 25578 29857 33490 45007 41078
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 26370 22663 25428 29624 33368 44891 41624
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 1 622 220 150 233 122 116 -546
Aktywa razem 212455 225084 237533 297849 538601 621799 693396
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104243 95550 83216 108756 172908 212413 275275
Zobowiązania długoterminowe 45728 31358 22029 38609 86442 97815 114233
Zobowiązania krótkoterminowe 58515 64192 61187 70147 86466 114598 161042
Kapitał własny 108212 129534 154317 189093 365693 409386 418121
Kapitał zakładowy 981 981 981 981 1335 1335 1335
Liczba akcji 4904150 4904150 4904150 4904150 6676854 6676854 6676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję 0 0 0 0 0 0 5,20

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE ROK
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 11,70% 8,26% 8,76% 9,7% 8,7% 7,92% 6,7%
Wskaźnik płynności bieżącej 1,50 1,54 1,70 2,02 2,10 2,03 1,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 49,07% 42,45% 35,03% 36,9% 32,1% 34,16% 39,7%
Wskaźnik rentowności na aktywach 13,08% 10,17% 10,77% 9,9% 6,2% 7,24% 5,9%

 

Prognoza wyników finansowych na 2018rok Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A.:

  • przychody ze sprzedaży - 694,4 mln zł
  • EBITDA – 98,3 mln zł
  • zysk netto - 51,4 mln zł

 

 


ZESTAWIENIE WYBRANYCH DANYCH