W dniu 13 stycznia 2017 roku w Parkiecie ukazał się w wywiad z Prezesem Managata Holding S.A., panem Leszkiem Juraszem.

W artykule czytamy między innymi o aktualnej sytuacji w poszczególnych segmentach działalności oraz o tym co miało najistotniejszy wpływ na grudniową weryfikację prognozy w grupie.

Końcem lutego Holding planuje przedstawić prognozę wyników finansowych na 2017 rok. Jak możemy się dowiedzieć Prezes Grupy z optymizmem patrzy na sytuację w spółkach należących do segmentu motoryzacyjnego. Spółki tego segmentu w pełni wykorzystują swój potencjał, a nadchodzące miesiące wypełniać będą działania zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnej pod kątem kolejnych zamówień. Segment armatury przemysłowej w chwili obecnej cechuje stabilizacja. W segmencie elementów złącznych zakończył się trend spadkowy. Optymistyczne jest ożywienie jakie zapanowało na rynku niemieckim. Mangata Holding, a w szczególności Spółki liczą, że ożywienie na rynku polskim jest tylko kwestią czasu.

Prezes Jurasz zapytany o założenia strategii rozwoju Grupy w latach 2017-2020 pozostawił tą kwestię otwartą do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji dotyczącej kierunku strategii dla Grupy. Możliwe są kolejne akwizycje, nie wykluczył inwestowania w nowe technologie dla Spółek Grupy.

Prezes Jurasz zapytany o politykę dywidendy powiedział:

„Jeśli rada nadzorcza, w której zasiadają przedstawiciele głównych akcjonariuszy, zdecyduje się, że grupa powinna dalej rosnąć i przejmować lub intensywnie inwestować w rozwój organiczny, to siłą rzeczy potencjał wypłaty dywidend w najbliższych latach będzie niewielki. Trudno jednak definitywnie przesądzać, jaka będzie decyzja rady i szerzej – strategicznych akcjonariuszy.”

Rozmawiał Adam Roguski


28.09.2016 roku parkiet opublikował artykuł z którego dowiadujemy się, że nastąpiła oficjalna zmiana nazwy spółki . Mangata Holding pracuje nad strategią rozwoju grupy na lata 2017-2020. Prezes Zarządu zapowiedział, że prawdopodobnie w I kwartale przyszłego roku zostaną   pokazane inwestorom główne jej założenia, przy okazji publikacji prognoz finansowych na 2017 r. Na tym etapie Prezes nie chce spekulować jaki poziom przychodów jest możliwy do osiągniecia. Dodał że 750 mln zł to pułap, jaki grupa może wypracować w najbliższych latach w obecnym kształcie.

IV kwartał Grupa poświęci jeszcze na pracę ze spółkami portfelowymi. W I kwartale przyszłego roku nastąpi koncentracja na kolejnych przejęciach. - powiedział Prezes Leszek Jurasz

Mamy na biurku kilka potencjalnych projektów, cały czas rozglądamy się po rynku. Interesują nas spółki z segmentu armatury przemysłowej, segmentu motoryzacyjnego czy odlewniczego z ekspozycją na automotive. Optymalne byłoby przejmowanie firm z przychodami rzędu 50-100 mln zł. Interesuje nas rynek krajowy. Ewentualne inwestycje kapitałowe za granicą będą raczej „pomocnicze” dla działalności produkcyjnej w Polsce. – dodał Prezes

Do tej pory spółka tylko raz wypłacała dywidendę. Akcjonariusze strategiczni są za dalszym rozwijaniem grupy i tym samym zwiększaniem jej wartości. Jeśli mamy utrzymać tempo rozwoju i przejmować duże podmioty, to naturalnie miejsca na dywidendę jest mało. Podsumował Prezes Jurasz

Autor artykułu dodaje że systematyczna rozbudowa grupy ma realne przełażenie na wzrost wartości akcji. Tylko w ostatnim roku nastąpił wzrost wartości akcji o 80 %. Jest to efekt ostatnich przejęć Kuźni Polskiej i Masterformu. ZETKAMA dotychczas kojarzona głównie z armaturą przemysłową rozwija segment motoryzacyjny , który stał się motorem dla grupy .

Autor: Adam Roguski


30.08.2016 PAP opublikowała artykuł będący podsumowaniem spotkania jakie odbyło się 29.08.2016 w Warszawie. Tematem spotkania było przedstawienie wyników finansowych Grupy ZETKAMA po I półroczu oraz prognozy dalszej działalności Grupy. W spotkaniu wzięli udział: Pan Leszek Jurasz – Prezes Zarządu oraz Pan Kazimierz Przełomski – Członek Zarządu.  Z artykułu dowiemy się m.in. że zysk netto ZETKAMY wyniósł 29,8 mln zł (założenia budżetowe to 29,2), EBITDA ukształtował się na poziomie 47,3 mln zł (założenia budżetowe to 48,1), a przychody po pierwszym półroczu wynoszą 298,3 mln zł (założenia budżetowe 297,2).  
Tegoroczne wydatki inwestycyjne CAPEX prognozuje się na poziomie 57,7 mln zł – w I półroczu wyniosły one 14,4 mln zł. Prezes Jurasz zapewnił, że spółka podtrzymuje realizację wszystkich założeń inwestycyjnych.  Jak dowiadujemy się z artykułu Prezes Jurasz podtrzymał prognozy dla:  zysku netto – 58,7 mln zł, EBITDA – 95,2 mln zł oraz przychodów – 592 mln zł. Jak informuje PAP  ZETKAMA zdecydowała się na zmianę nazwy spółki matki. Nowa spółka o nazwie MANGATA HOLDING przejmie kompetencje zarządcze i audytorskie. Jak powiedział Prezes Jurasz ZETKAMA nie chce tracić rozpoznawalności marki jaką wypracowała działając w 70 krajach na całym świecie. Obecnie Grupa kończy proces wewnętrznego porządkowania i już jesienią planuje powrócić do rozpatrywania kolejnych projektów. PAP zwraca uwagę, że rozpatrywane będą projekty dotyczące podmiotów porównywalnych ze spółkami już funkcjonującymi w Grupie. Mowa jest o firmach generujących przychody rzędu od kilkudziesięciu do stu milionów złotych.


W  dniu  29.08.2016  Rzeczpospolita  opublikowała  artykuł,  będący  podsumowaniem  konferencji zorganizowanej  przez  ZETKAMA  S.A.,  podczas  której  przedstawiono  wyniki  działalności  Spółki  po pierwszym półroczu oraz przedstawiono koncepcję dalszego rozwoju ZETKAMA S.A.
Z artykułu dowiemy się m.in., że przychody Grupy w I połowie roku 2016  wzrosły o 79% osiągając poziom 298 mln zł, o 105% zwiększy się skonsolidowany zysk – wzrost prawie o 36 mln zł, a czysty zarobek osiągnął wielkość niemal 30 mln zł – wzrost  o 121%. Szacuje się, że holding może osiągnąć roczne przychody na poziomie 750 mln zł. Porównując  wyniki osiągnięte po 6 miesiącach Grupa była dokładnie  w  połowie    wykonania  rocznej  prognozy  finansowej.  Autor  przypomina,  że  prognoza przychodów to 592 mln zł, czysty zarobek prognozowany jest na poziomie 58,7 mln zł.  Z przytoczonych słów Prezesa Jurasza dowiadujemy się, że Spółka nie widzi większych zagrożeń dla realizacji  całorocznej  prognozy.  Dobra  koniunktura rynku  motoryzacyjnego  pozytywnie  wpływa  na wyniki osiągane przez ten segment Grupy. Teraz Spółka planuje powrócić do analizowania nowych projektów akwizycyjnych.  
W  tekście  znajdziemy  równie  informacje  dotyczące  zmian  w  nazwie  Spółki,  która  po  zakończeniu procesu rejestracyjnego będzie działała pod nazwą MANGATA HODING. Ostatnim elementem procesu reorganizacji będzie rebranding.